Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Problematika mezní únavové napjatosti při kombinovaném namáhání
M. Balda, J. Svoboda
pages 1 - +6p., full text

Příspěvek se zabývá stanovením mezní únavové rovinné napjatosti vyvolané synchronizovanými harmonickými zatěžovacími procesy. Rozsáhlými experimenty bylo prokázáno, že při soufázovém působení obou procesů generujících složky napětí (J(wt) , T(wt) se mezní napětí mění podle zákona elipsy v rovině ((J a, Ta) bez ohledu na přítomnost případného vrubu. Jiná situace nastává, pokud je fáze složek napjatosti nenulová. Zkoušky při napjatosti [(J( wt), T( wt+1f /2) 1 ukázaly, že meznímu napětí již nevyhovuje kvadratický (eliptický) zákon, ale funkční předpis s obecným exponentem coi- 2. Všechna měření byla zpracována nelineární regresí s využitím metody nejmenších čtverců, která umožnila jak vyrovnání experimentálních odchylek, tak i nalezení optimálních hodnot exponentů c a zpřesnění klasických mezí únavy v tahu-tlaku a krutu.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0201s]