Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Lomová procesní zóna betonu: interakce trhlina - kamenivo
Zbyněk Keršner, Luboš Náhlík, Zdeněk Knésl
pages 115 - +10p., full text

Při stanovováni lomových charakteristik betonu a dalších cementových kompozitů je využívána zkouška tříbodovým ohybem trámců se zářezem. Efektivní lomová houževnatost betonu závisí na vlastnostech obou složek kompozitu, tj. zatvrdlé cementové pasty a kameniva, uspořádání zrn kameniva, jejich velikosti, křivce zrnitosti apod. V příspěvku je studována interakce mezi trhlinou a zrnem kameniva z hlediska lineární elastické lomové mechaniky. Beton je zde modelován jako dvoufázové kontinuum. Speciální pozornost je věnována případu trhliny procházející zrnem kameniva. Jsou vypočtena kritická napětí pro zastavení trhliny na povrchu zrna kameniva. Výsledné kritické napětí závisí na materiálových konstantách obou fází kompozitu, zejména na lomové houževnatosti kameniva. S ohledem na nedostupnost odpovídajících materiálových parametrů a jejich proměnlivost je provedena parametrická studie, která ukazuje vliv širokého spektra jejich možných hodnot na výsledné hodnoty kritického napětí.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0216s]