Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Stavová změna plynu při vyprazdňování tlakové nádoby
Jiří Maxa, Vladimír Horák, Dalibor Rozehnal
pages 181 - +8p., full text

Příspěvek se zabývá matematickým modelováním termodynamických dějů probíhajících při výtoku plynu z tlakové nádoby. Jsou sestaveny diferenciální rovnice kvazistacionárního řešení pro výpočet stavových veličin zahrnující vliv sdílení tepla a vliv kondenzace obsažené vlhkosti. Soustava čtyř obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu se řeší numericky metodou RungeKutta 4. řádu pro řešení úloh s počátečními podmínkami. Bylo provedeno experimentální ověření úlohy při výtoku vzduchu z tlakové nádoby o objemu 3 m3 do volné atmosféry. Výstupní otvor byl osazen konvergentní dýzou. Průběh teplot vzduchu v tlakové nádobě se měřil termočlánky s využitím měřicího počítače a softwarového vybavení LAB-V/EW Porovnání výsledků výpočtu a měřených hodnot je uvedeno v grafické formě. Jsou graficky znázorněny průběhy teplot stěny nádoby a dále vlivy sdílení tepla a kondenzace vlhkosti na výpočet teploty plynu.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0222s]