Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Hopfova bifurkace rovnovážných stavů pohonových soustav
František Procházka
pages 241 - +13p., full text

Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou kvalitativní analýzy dynamických vlastností pohonových soustav na hranici oblasti stability, stanovené na základě podmínek stability linearizovaných pohybových rovnic pohonové soustavy, kdy reálná část komplexně sdružených vlastních čísel nabývá nulových hodnot. To znamená, že od daného rovnovážného stavu pohonové soustavy se může odvětvit periodické řešení, které se v reálné pohonové soustavě projevuje vznikem intenzivních samobuzených oscilací. Jelikož při řešení dané problematiky nabývají reálné části komplexně sdružených vlastních čísel linearizovaných pohybových rovnic nulových hodnot, potom nelineární členy, vyskytující se v pohybových rovnicích, nabývají řádově stejných a někdy i vyšších hodnot než členy lineární, tj. k řešení není oprávněno použít "standartních" metod nelineární mechaniky (metoda malého parametru, metoda středních hodnot, atd.), protože tyto metody vycházejí z předpokladu, co do velikosti malých nelineárních členů. Z tohoto důvodu bylo k řešení dané problematiky použito matematického aparátu kvalitativní teorie diferenciálních rovnic (přesněji metody konstruování normalizovaných invariantních podprostorů), tedy oboru, který se v současné době velmi bouřlivě rozvíjí a jehož se velmi často využívá při studiu chemických a biologických systémů.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0244s]