Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Analýza četnosti cyklů odezvy při seizmickém zatížení konstrukcí
Sh. Urushadze, O. Fischer
pages 295 - +8p., full text

Moderní technologie a zdokonalení měřících přístrojů a záznamových zařízení umožňuje registrovat seismické chvění země velmi přesně, včetně jeho časového průběhu. Shromáždění a zpracování takových záznamů dává možnost podrobně analyzovat a posuzovat vliv zemětřesení na stavební konstrukci. Při zemětřesení hraje rozhodující roli malý počet cyklů, při kterých dochází v konstrukcích k značným plastickým deformacím. K získání představy o velikostech a četnosti namáhání v konstrukci při působení reálných seismických otřesů v numerickém výpočtu byla vyčíslována odezva jednoduchého rámu se dvěma stupni volnosti na akcelerogramy známých silných zemětřesení, kde opakované cykly jsou tříděny podle velikosti metodou rain - jlow. Rozměry tohoto rámu jsou vždy voleny tak, aby jeho vlastní frekvence byly blízké frekvencím, které převažují v budícím akcelerogramu. Pro výpočet byly použity akcelerogramy z výrazně velkých reálných zemětřesení, kde maximální vodorovné zrychlení dosahovalo až 0,5 g. Pro vybírání těchto akcelerogramů hrály rozhodující roli především výrazně velké amplitudy otřesu. Záznamy se lišily dobou trvání otřesu a převažující frekvencí. Ve sledované analýze však nešlo jen o získání maximální hodnoty odezvy, ale o celý průběh odezvy konstrukce během zemětřesení v čase. Proto pro výpočet byla použita přímá integrace, která umožnila získat celý průběh odezvy během otřesu a roztřídit ji podle velikosti dosažených amplitud metodou rain-flow.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0234s]