Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Efektivní lomové parametry betonu pro železniční pražce
Václav Veselý, Miroslav Stibor
pages 301 - +8p., full text

V článku jsou prezentovány lomové charakteristiky betonu předpjatých železničních pražců zjišťované ze zkoušek ve dvou konfiguracích ve zkušebně Ústavu stavebnin a zkušebních metod F AST VUT v Brně. Pomocí klasické zkoušky tříbodovým ohybem trámce se zářezem byly určovány lomová houževnatost Klo lomová energie GF a charakteristická délka leh. Na naměřená data byla aplikována také aproximativní nelineární úprava LELM, tzv. model efektivní trhliny, poskytující dva parametry pro popis stability trhliny - efektivní délku trhliny ae a efektivní lomovou houževnatost Kl/' Vedle zkoušky na trámcích se zářezem probíhalo určování lomových parametrů pro mód I i na krychlích se dvěma zářezy v proti lehlých stěnách. Standardní zkušební těleso v betonovém stavitelství - krychle o hraně 150 mm - se totiž pro lomové experimenty zdá být vhodnou alternativou tělesa ve tvaru trámce, ve stavebnictví méně rozšířeného. Pro adaptaci modelu efektivní trhliny na krychli se zářezy byla použita analogie stanovování efektivních lomových parametrů z tělesa ve tvaru trámce. Je provedeno srovnání délek zářezů a, lomových houževnatostí Kle a jim odpovídajících efektivních parametrů ae a Kl/ zjišťovaných na obou zmíněných zkušebních tělesech. V závěru je uveden příklad využití zjištěných lomových parametrů betonu. Některé z nich sloužily jako vstupy pro simulaci chování předpjatého betonového pražce při statické zkoušce v MKP systému ATENA.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0246s]