Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Stabilita rotorové příze
Monika Vyšanská, Zdeněk Kalousek
pages 323 - +10p., full text

Při rotorovém dopřádání vzniká příze procesem utahování svinuté ploché stužky původně prakticky rovnoběžných vláken. Příspěvek se snaží vytvořit model popisující mechanické vlastnosti utahované stužky tak, aby se jeho vlastnosti co nejvíce blížily skutečné rotorové přízi. To znamená především, že vytvořená struktura by měla být stabilní - nesmí mít tendenci vracet se do původního stavu ploché stužky - a navíc by měla mít obdobné mechanické vlastnosti jako skutečná příze. Model je založen na představě vícevrstvé struktury, ve které během utahování působením vnější osové síly postupně přecházejí jednotlivá vlákna z vnější vrstvy do vrstev vnitřních. Prostředkem k nalezení geometrie vláken v utažené stužce je určení deformační energie vláken (konkrétně energie ohybové, tahové a krutné) a následně minimalizace deformační energie utahovaného útvaru. Přestože je vytvořený model velmi elementární a obsahuje značná zjednodušení, dává zajímavé výsledky, mezi nimiž dominuje existence stabilní válcové struktury, jejíž geometrie (zaplnění, poloměr, sklon vláken) je velmi blízká skutečným přízím. Velmi dobrou shodu vykazují rovněž porovnání tahových křivek modelové a reálné příze.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0313s]