Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Využitie piezokeramického materiálu v rladení kmitania
Stefan Fenik, Peter Blesak, Ladislav Starek
pages x2 - +9p., full text

V posledných rokoch vystupuje čoraz viac do popredia problematika aktívneho riadenia kmitania mechanických sústav, a to najma v oblasti potláčania kmitania. Aktívne tlmenie mechanických kmitov je potrebné všade tam, kde nie je účelné, alebo dokonca vóbec nie je možné použiť pasívne tlmenie. Prvým krokom pri návrhu aktívneho riadenia je výber vhodných akčných členova snímačov. Tieto musia splňať základné požiadavky, akými sú napr: nízka hmotnost; jednoduchá konštrukcia, efektívny prevod mechanickej energie na elektrickú (a naopak), veľký rozsah pracovných frekvencií atd. Z tohto pohľadu sú pri potláčaní kmitania ideálne prvky využívajúce na akčné pósobenie i na snímanie piezoelektrický jav. Takéto prvky sú v súčasnosti využívané pri riadení kmitania róznych nosníkových a škrupinových konštrukcií. Obsahom príspevku je postup návrhu aktívne riadenej sústavy využitím piezokeramického materiálu. V článku je uvedená teória piezoelektrického akčného člena i snímača a teória PPF riadenia, ktorá je aplikovaná na konkrétnom príklade potláčania kmitania votknutého nosníka.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0230s]