Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Vibračná analýza mechanizmov s poddajnými členmi v prostredí softvéru Adams
Michal Hulla
pages x3 - +1p., full text

Vývojové pracoviská prevádzajúce simulácie výpočtových modelov mechanických sústav sa s postupujúcim časom stále mohutnejšie snažia koncipovať komplexnejsie výpočtové modely. Súčasťou komplikovanejších sústav sa už samozrejme stávajú čoraz častejšie poddajné telesá, ktoré vnášajú do sústav mnohokrát neočakávané vlastnosti. Záleží len na zvládnutí návrhu konštrukcie, či bude výsledný vplyv takto vnesenej poddajnosti priaznivý alebo naopak. S určitosťou vieme povedať, že poddajné elementy v mechanizmoch vnášajú počas pracovného cyklu do chovania sa mechanizmu vibrácie. Otázky a problémy spojené s týmito efektmi sa vo veľkej miere dosiaľ riešia prevažne experimentálne. Pretože riešenie má často protichodné požiadavky na zmeny podmienok ako súbežné riešenie povedzme otázok životnosti alebo otázok správneho plnenia funkcie, stávájú sa opakované merania na vibračných stoliciach finančne neúnosne náročné, nehovoriac o prípadoch, kedy je potrebné umiestňovať meracie senzory na ťažko prístupné miesta. Tu vieme využiť výhody virtuálneho modelu zariadenia, ktorý vieme "uložit" na virtuálny merací stav, umestniť naň "virtuálne" budiče a meracie senzory. Takto pripravený virtuálny model vieme podrobiť vibračnej analýze, ktorou získame obraz o frekvenčných vlastnostiach skúmaného mechanizmu ako pri silovom budení tak aj pri voľnom kmitaní. Výsledky analýzy vieme využiť pre naladenie skutočnej sústavy do želaných pracovných dynamických podmienok či izolovať nežiadúce rezonancie. Vibračná analýza významne pomáha pri hodnotení toho, či je účelné to ktoré teleso nahrádzať v modelijeho poddajným ekvivalentom ale aj pri hodnotení ďalších významných vlastností.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0214s]