Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 15 (2009)


ENGINEERING MECHANICS 2009

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 11 – 14, 2009, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Jiří Náprstek and Cyril Fischer

Copyright © 2009 Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague

ISBN 978-80-86246-35-2 (printed, Extended Abstracts)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Application of the simulation based reliability analysis to the vibration of impulse tubes
L. Pečínka, M. Švrček
pages 937 - 943, full text

Licensing of new NPPs is every deterministic. The same is valid for design of all safety related components. Probabilistic methods represent good tool for decision making if several alternatives is proposed. In the paper is presented application of Simulation Based Reliability Analysis to experimental verification of impulse tubes reliability. Deterministické ešení Impulzní trubky jsou v b žné projektantské praxi ozna ovány jako potrubí malých pr m r (D = 25,4 mm). Jsou na jednom konci p ipojeny k potrubím páry, napájecí vody i erpadl m a na druhém konci k idl m systému kontroly a ízení, a tak p edávají informace o tlaku i teplot pracovního media. Jejich délka je zna n prom nlivá a m že být až 10 m. P i návrhu podpor i záv s se vychází z normy [1], která doporu uje rozp tí pole pro vodu = 2 280 mm. Skute ná délka ovšem závisí na podmínkách p i montáži a m že se od doporu ené hodnoty lišit. Okrajové podmínky v podporách s výjimkou vetknutí na za átku a konci jsou “n co” mezi podpora – podpora resp. vetknutí – podpora. Požadované pevnostní výpo ty jsou zejména zam eny na ocen ní tzv. gigacyklové únavy pro po et cykl N = 1011. Je to dáno tím, že okrajová podmínka vetknutí do “pracovního” potrubí i erpadly (ventilátoru) p edstavuje po áte ní podmínku kinematického buzení. P i p edpokládané délce života JE 40 a více let pak bude dosaženo po tu cykl 1011. Norma [2] doporu uje dv experimentální metody založené bu na m ení vibra ní rychlosti i dovoleného pr hybu, což se provádí v období tzv. horkých test . V [2] je za zna n konzervativních p edpoklad jako limitní rychlost vypo tena hodnota 12,7 mm s-1 a má univerzální charakter nezávisle na typu okrajové podmínky. Pokud se tý e m ení dovoleného pr hybu, tak ten je sice zna n jednodušší, ale není univerzální. Nutno potupovat p ípad od p ípadu. Tuto nevýhodu lze áste n eliminovat aplikací metody “Simulation Based Reliability Analysis” (SBRA). Applikace metody SBRA na m ení výchylek „Výchylková“ metoda je založena na t chto t ech základních rovnicích [3] M o Do d2Y E Do ; Mo EJ Y (1) o o 2 2I dx 2 To znamená, že p i libovolné geometrii výsledné ohybové namáhání závisí na typu okrajové podmínky a tvaru kmitu. Použijeme-li k popisu pr hybu nosníkové funkce Y Fm m x , pak rovnice (1) m že být p epsána do tvaru 1


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.13  © 2020, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0255s]